RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
informujemy, że:

Administratorem Danych jest: Fiberzone Sp. z o.o., adres siedziby:
ul. Zachodnia 6C/2, 05-552 Wola Mrokowska, adres do korespondencji:
Al. Krakowska 23A, 05-552 Mroków, e-mail: iod@fiberzone.pl.

Dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( w szczególności prawo podatkowe, bankowe, ustawa o rachunkowości) oraz w prawnie uzasadnionych interesie realizowanym przez Administratora – marketing, przedstawienia oferty, kontakt służbowy wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.b i c i f RODO).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowania stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługują Pani / Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.

Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Dominiką Waluszko pod adresem e-mail: iod@fiberzone.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Fiberzone

Internet światłowodowy